પેહલી વાર છોડ્યુ (ગુજરાતી)

ઍક્સ ડિવજ઼ હૂ વાકેશન મા મારી મસીની દીકરી ની ઘરે રેહવા ગહો. ટી પર્નેલી હતી ની તેને 3 ચ્છોકરા પણ હાટા. મારા બનેવી ઍટલે ક તેનો વાર નોકરી કરતો હતો જેમા તેને ગાની વાર બહાર જવુ પાડતુ. હૂ રેહવા ગયો તેવામા ટી બહાર ગયેલા હાટા.

બપોરનો સમય હતો અન બધા સૂયી ગયા હાટા. પણ મને ઉંઘ નહોતી આવતે ઍટલે મે રીડિંગ માટે કાઇ વાંચવાનુ ખોલવા માંડ્યુ ની તેમા આખી બુક્સ ના થપ્પા નીચેથી મને ઍક સેક્સ-બુક મળી. જેમા માસ્ટરામની વાતો હતી અન છોડાવના ચિત્રો પણ હાટા.

હૂ તો ચકિત થઈ ગયો. અન વાંચવા મા ખોવાઈ ગયો. મને ખબર ના પાડી ક મારી કજ઼િન જાગી ગઈ ચ્હે ની મને જુવે ચ્હે. મારી હૉલ્ટ ઍવી ક હૂ બુક વાંચુ ની બીજા હટે મારા લોદ સાથે રામૂ. ઍક્ડાં તલ્લીન. અચાનક તેને બૂમ પાડી ક “કિંજળ, શુ કરે ચ્હે? શુ વાંચે ચ્હે?” હૂ ઘબરાઈ ગયો. શુ કરવુ તેની કાઇ ખબર ના પાડી. ઍટલે કાઇ નહી, કાઇ નહી ટેમ કહી ચોપડી પચ્છી તેની જગ્ૈયે મૂકી દીધી. મારી બેન પણ કાઇ ના બોલી પણ ધીમુ હસતી હસતી ચા બનવા જતી રહી. તેને મને આ બાબતે કાઇ ના કહ્યુ ક પુચ્ચ્યુ પણ હૂ તો ઘબરતો જે રહ્યો.

રાત્રે જીજાજી નહોતા આવ્યા ઍટલે મારી કજ઼િન બેન તેના ચ્છોકરાઓ ની જમીન પર પાથરી કેરી સુવાદી દીધા. પાંછી મને કહ્યુ ક ચૂકરાઓ ની બાજુ મા પાથરી કેરી ચ્હે ત્યા સૂયી જજે. હૂ અંદર રૂમ મા સૂયી જોઉ છ્હુ. બારનુ ખુલ્લુ રાખ્યુ ચ્હે ઍટલે કાઇ કૅમ હાય તો કહેજે. તેની રૂમ મા લાઇટ ચાલુ હતી ની મે જોયુ તો ટી કાઇ રીડિંગ કરતી હતી. અચાનક તેને મને બોલાવ્યો ક “કિન્જુ આયી આવ.” હૂ અંદર ગયો તો જોયુ ક બપોર વળી ચોપડી બેન ના હાથમા હતી અન મારી સામે જોઈ પૂછ્ૈયુ ક “કિન્જુ, બપોરે ટ્યૂ આ વાંચતો હાટ વન?”
હૂ(મે): હા બેન
બેન: તને ખબર ચ્હે આ શુ ચ્હે ની ટી આવુ કેમ કર્યુ.
હૂ(મે): ભુલ થઈ ગઈ.
બેન: આયી આવ. બીસ મારી પાસે.
હૂ તેની બાજુમા ઘબરતો ગબરતો બેઠો.
બેન: વાંચવાની બહુ મજા આવી?
હૂ(મે): આવતી હતી પણ અધૂરી મજા આવી.
બેન: કાય ડિવજ઼ આવુ કર્યુ ચ્હે? અન શુ કેવય ખબર ચ્હે?
હૂ(મે): હા. છોડવાનુ કેવય.
બેન: હાઆાઈ, ટ્યૂ તો બહુ ગંડુ બોલ ચ્હે.
હૂ(મે): બધા ચ્છોકરા ેવુ જે બોલ ચ્હે.
તેને તેના બૂબ્સ બતાવી પૂછ્ૈયુ
બેન: આને શુ કહો ચ્છો?
હૂ(મે): બોબલા ક ધાયલા.
તેને નીચે હૅત લાઇ જાઇ પુચ્ચ્યુ
બેન: અન આને શુ કહો ચ્છો?
હૂ(મે): છૂટ ભોસ ેવુ કહીયે.
બેન: તો તારી પાસે ચ્હે ેને શુ કહો ચ્છો?
હૂ(મે): લોડો
બેન: હંમમમમ, તો તો ટ્યૂ બધુ જાણે ચ્હે. કાય ડિવજ઼ છોડ્યુ ચ્હે કાય ચ્છોકરીને?
હૂ(મે): ના કાય ડિવજ઼ નહી
બેન: મને છોદીસ?
હૂ(મે): તમને? પણ મને નથી આવડતુ.
બેન: હૂ સિખવાડીશ. સીખીશ ની?
હૂ(મે): હા સીખીશ ની પાસ પણ થઈ જઈશ.

બોલ્યો તો ખરો પણ આટલી વર્મા મારા ધબકારા તો બમાના થઈ ગયેલા ની મારૂ ગળુ સુકાતુ હતુ. હૂ કશુ વિચારુ ટી પેહલા તો બેન તેના કપડા કાઢી ની નગી થઈ ગઈ. મને નજીક ખેંચી ની કહી “ચાલ, જલ્દી નાગો થઈ ઇયા.” મને પણ નાગો કર્યો અન મને તેની સાથે પેલૅંગ મા સુવડ્યો. ટી મને કિસ કરવા મૅંડી ની મારા હોત ચુસવા મૅંડી ની મારા મોમા તેની જીભ નાખી ની મારા મોમા ફેરવવા મૅંડી. મને તો બહુ જે મજા આવવા લાગી. પછી કહે “ચાલ હવે મારા ધાયલા દબાવ ની પછી તેનુ દૂધ પી.” હૂ તેના ધાયલા સાથે રમવા માંડ્યો ની પચ્છી ઍક ધાયળુ લાઇ તેને ચુસવા માંડ્યો જેવી રીતે નાનુ બૅલેક દૂધ પીવે તેવી રીતે. બેન ખૂબ મસ્તીમા આવી ગઈ અન શ્ શ્ ંમમમમ ેવુ બોલવા મૅંડી. તેનો ઍક હૅત મારા માથમા ફરતો હતો અન બીજો હૅત મારા લોદ પર પહોંચી ગયો. ટી મારા લોદ ની રમાડવા લાગી. પેહલી વખત કાય બીજાનો સ્પર્શ મારા લોડને થતો હાટ અન હૂ પાગલ થઈ જવુ ઍટલો ખુશ થતો હતો. પચ્છી મે બિજુ ધાયળુ ચુસવાનુ શરૂ કર્યુ ની મારો હૅત તેને પકડી ની પોતાની ભોસ પર મૂક્યો. મારો હૅત ઍનાઇ જાતે ભોસ પર ફરવા માંડ્યો.

ભોસ પર મુલાયમ વૅલ હાટા ની વચ્ચે ઍક ચીરો હતો જ્યા મને ભિનુ ભિનુ લાગ્યુ. મારી ફિંગર ઍનાઇ જાતે ટી ચિરામા ગઈ તો અંદર વધારે ભિનુ ની સુંવાળુ લાગ્યુ અન સાથે સાથે થોડુ ગેરમ પણ લાગ્યુ. મારી ફિંગર ભોસ મા ગોળ ગોળ ફરવા મૅંડી અન મારી ફિંગેરીંગથી મારી બેન ઉચ્ચળવા મૅંડી. તેને મારો લોડો ઍક્ડાં જૉશ થી પકડી લીધો ની બેઠી થઈ ગઈ.
હૂ(મે): શુ થયુ? આંગળીનો નખ વાગ્યો? મારી કાઇ ભુલ થઈ?
બેન: ના રે ના હવે રમત આગળ વધારવી પડશે ની મારા લોદ રૅજે.
ેવુ કહી ની મારી બેન મારી ઉપર જૂકી ની મને કપાળ થી ભીની ભીની કિસ કરવા મૅંડી. કહોને ક તેને ભિજી જીભ ફેરવવા મૅંડી. આંખો, કૅન, નાક, ગૅલ, હોત, ગાર્ડન પર થઈને તેની જીભ મારી ચ્છતી પર પહોંચી ગઈ. અન જેવી રીતે હૂ તેના ધયા ચૂસતો હતો તેવી રીતે જે તેને મારી નિપલ ઉપર કિસ કેરી. પચ્છી જીભ મારી નિપલ્સ પર ગોળ ગોળ ઍવી રીતે ફેરવી ક મને તો ગલી ગલી થઈ ગઈ. હૂ કહુ ક બેન વધારે કરો ટી પહેલા તો ટી ત્યાંથી નીચે મારી ડૂંટી મા જીભ નાખી ની ડૂંટી ભીની કેરી ની આગળ ચાલી. ત્યાંથી નીચે જાઇ મારા લોદની આજુ બાજુ મા જિબ ફર્વિડ. મારા લોદ ની નીચે લખોટા પણ છત્યા ની હૂ કહુ ક વિચારુ ટી પહેલા તો લોડો પડતો મૂકી દીધો ની મારી બંને જ્ન્ગો પર ગેરમ ભીની જીભ ફેરવવા મૅંડી. મને તો ઍટલી ગલી થઈ ક માણો હૂ સ્વર્ગ મા છ્હુ. અન ેજ વખતે “ગાપક’ કરીને મારી બેની મારો લોડો તેના મોઢામા લાઈન ઈ ચુસવા માંડ્યો. હૂ બોલી પડ્યો “ચુસ, મારી બેન, મારો લોડો ચૂસી ખા.” મારો લોડો ઍક્ડાં ટન તણા ટન થવા લાગ્યો ની પૂરા તૂમકા મરવા માંડ્યો. હૂ પણ કૂલા ઉછાળી ઉછાળી ની મારી બનના મોઢામા લોડો ખોસવા માંડ્યો. અન અચાનક જે મારી હદ આવી ગેન ઈ સ્રર્ર્ર્ર્રરર કરતી 4/5 પિચકારી મારા લોદ મા થી છ્હુટી. હૂ કાઇ બોલવાના હોશ મા જે ના હતો. મારે બેની મારો લોડો તેના મોઢામા જે રાખ્યો ની ચાસ ચાસ ચુસ્યા જે કર્યુ જાય સુધી મારા વીર્યા નુ ઍક ટીપુ પણ ના બચ્યુ.

થોડી વાર પચ્છી ફરી મારો લોડો ચુસવાનુ ચાલુ કર્યુ ની ધીમે ધીમે મારો લોડો ફરી કડક થવા માંડ્યો. આ વખતે બેન કહે “કિન્જુ હવે ટૅરો વારો”
હૂ(મે): ઍટલે. મારે શુ કરવાનુ.
બેન: સાલા હારમી મારી ભોસ તારે ચાતવની ચ્હે. મે તને મજા કરાવી તો ટ્યૂ મને પણ કરાવિશ ની.
બેન ચ્છતી સૂયી ગેન ઈ હૂ તેને બે પગ ની વચ્ચે ગયો અન ભોસ ની ધ્યાન થી જોવા લાગ્યો. ભીનાશ વધી ગઈ હતી અન ભોસ ચોરા થોડા પહોળા થેયેલા હાટા તેમજ ખૂલ-બંદ થતા હાટા. મોઢુ નજીક લાઇ ગયો તો ઍક માદક પણ નવીજ જાતની ગંધ નકામા આવી અન મને કોઈક નવો જે અનુભવ થયો. પેહલા તો મે ખાલી કિસ કેરી પણ તરત બેન મારી ઉપર બગાડી.
બેન: ભેંછોડ, જીભ બહાર કઢ ની છોડ.
હૂ તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો. મારી બેન ગાળો પણ બોલ ચ્હે. મને આવચક થયેલો જોઈ ટી હસી પાડી ની બોલી “કિન્જુ, ગંડુ ગંડુ બોલિયે અન ગાળો બોલિયે તો છોડવામા વધારે મજા આવ્વ. અન ટ્યૂ તો મારો ભાઈ થઈ ની મને છોડી રહ્યો ચ્હે તો તો ટ્યૂ સાચેજ ભેંછોડ થયો ક નહી”
હૂ પણ હસી પડ્યો ની જીભ કાઢી ની ભોસ પર મૂકી. થોડો સંકોચ અન્દ થોડી નવાઈ વચ્ચે મારી જીભે ઍક નવો જે નશીળો સ્વાદ પેહલી વાર ચાખ્યો. મારી જીભ આપોઆપ ભોસ ની બંને ફન્કો પર ફરતી થઈ ગઈ અન ધીમે ધીમે ભોસ મા ઉતારવા મૅંડી. મે પણ બેન ની જેમ મારી જીભ ગોળ બીડુ કેરી ની ભોસ મા જાય ત્યા સુધી જવા દીધી અન પછી પહોળી કેરી ગોળ ગોળ ફેરવવા મૅંડી. બેન તો ઉચ્ચાળી પાડી ની મારૂ માથુ પાછળ થી પકડી ની ભોસ ઉપર દબાવાવા મૅંડી. જાણે મારૂ આખુ માથુ ભોસ મા ના નાખી દેવાનુ હાય. અચાનક મારી જિબ લપસીને બહાર આવી ગઈ અન ભોસના ઉપર ના ભાગમા આવી ગઈ. જ્યા ઍક તળીયય જેવુ હતુ તેની ઉપર મારી જીભ ગોળ ગોળ ફરી અન મારી બેન તો જાણે ઉચ્ચાળી પાડી. મને પણ શરારત સૂજ઼ી ની મે ઈ તળિયો મારા દાંત થી બાચાકુ ભર્યુ ની જીભ થી છટ્યુ ત્યાંજ મારી બેન “કિન્જુ હૂ ગ્ઈઈઈઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઇઈઈ” કેરી હાંફવા મૅંડી અન મારી જીભ ની લાસ લસતા પ્રવાહી નો અનુભવ થયો. જોયુ તો બેન ની ભોસ ઍક્ડાં ચીકાશ વાળા પ્રવાહી થી ચ્છલકાઈ ગઈ હતી અન બેન હાંફી રહી હતી. મને મારી બેની મારા લોદ ની જી ટ્રીટમેંટ આપી હતી ટી યૅડ આવી ની ફરી મે મારી જીભ બેનની ભોસ પર મૂકી અન આખી ભોસ છાતી છાતી ની સૅફ કરવા મૅંડી. અહાહા!!!! શુ અહલાડક સ્વાદ અન અનુભવ હતો!!!

હૂ પણ પછી બેન ની બાજુમા સૂયી ગયો તો બેન બોલી “ઓ કિન્જુ, બહુ લાંબા સમયે આવી સરસ રીતે મારી ભોસ નુ પાણી નીકળ્યુ. બહુ જે મજા આવી. ” અન મારા ગાળ પર અન્દ મોઢા પર કિસ ઉપર કિસ કરવા મૅંડી. હૂ બોલી પડ્યો, “બેન, મારો લોડો હાજી ટાઇટ ચ્હે તેનુ હવે શુ કરવાનુ, તરુ છોડવાનુ તો પૅયી ગયુ”.
બેન: ના રે ગંદા આ તો શરૂઆત હતી. હવે જો છોડવાની ખરી મજા. ઍમ કહી ટી મારી ઉપર સૂયી ગઈ અન તેના બંને પગ મારી કમર ની બંને જણુ મા રાખી મારો લોડો ઍક હાથે પકડી ની તેની ભોસ પર ગોઠવ્યો અન પચ્છી ધીમે ધીમે નીચે બેઠી. ઓહ!! દોસ્તો, મારા લોદ ની પેહલી વખત ગૃહ-પ્રવેશ નો આનેંડ શુ મળ્યો, હૂ તો ગદગાડ થઈ ગયો. મારો લોડો કાય રેશમી, ભીનાશ બર્યા ગુલાબની પાંખડીયો વચ્ચે હાય અન તેનાથી થાય તેવી ગલી ગલી અનુભવટો ભોસ મા પેસી ગયો. અખો લોડો અંદર કર્યા પછી બેન મારી ઉપર બેસીને બોલી “કેમ બચ્છૂ, શુ કહે ચ્હે. લોડો ફીટ થઈ ગાય વન?” હવે જો અન અનુભવ છોડાઈ ની ખરી મજા. કહી મારા બંને હૅત પકડીને પોતાના બંને ધાયલા પકડાવ્યા. “આની સાથે રમ, દબાવ, ચુસ, બાચકા ભાર જી કરવુ હાય ટી કર અન્દ જો હૂ તને ચોદિશ”. મે પણ જવાબમા ધાયલા જોરથી દબાવ્યા ની ઉંચો થઈ ની ચુસવયા લાગ્યો. ઘડીક મા ઍક દીંતડી તો ઘડીકમા બંને દીંતડી ભેગી કરીને તો ઘડીકમા બંને ધાયલા દબાવી ની હૂ ધાયલા ની મજા માણવા લાગ્યો. મારી બેન તો મારી ઉપર ઉંચી નીચી થતી હતી ની સાથોસાથ મારો લોડો પણ તેની ભોસમા અંદર બહાર થતો હતો. બેન થોડી નીચી જ઼ૂકી ની મારા હોત તેના મોઢામા લાઇ લીધા. હવે પોજ઼િશન ઍવી હતી ક હોત થી હોત, મારા હાથમા બેન ના ધાયલા અન બેનની ભોસ મા મારો લોડો ની બંને બાજુથી ઉન્માદ ની જૉશ થી ડાકા લાગવા લાગ્યા. હવે રૂમ મા ફક્ત અવાજ જે હાટા. ચુસસસ, પચ્છક, પાચક, પાચ પાચ, બુચ બુચ, શ્ હાઆઆઆઈ ંમમમમમ ઍવા અવાજો જે હાટા. અન અચાનક થોડી વારે બેન ની બધી પકડ ઢીલી પાડી ગઈ અન ટી મારી ઉપર ઢળી પાડી. “કિન્જુ હૂ તો ફરી ગાઆઆઆઆઆાઈઈઈઇઇઇઇઈઈ. હવે ટ્યૂ ઉપર આવ અન મને છોડ.” હવે મારી બેન નીચે સૂયી ગઈ અન હૂ તેના પગ કૅશ બેઠો ની ધીમે થી લોડો તેની ભોસ ઉપર મૂકીને દબાવ્યો તો લોડો છોડાઈ ના રસથી તરોબાર ભોસમા સડસડાટ દોડી ગયો. પચ્છી હૂ બેનની ઉપર સૂયી ગયો અન બેનને છોડવા માંડ્યો. સાત-સતા-સાત, પાછા-પાચ. છોડતો જે રહ્યો. મને ઍટલુ બધુ જાણું ઉપાડ્યુ ક મને ઍમ થયુ ક હૂ અખો જે મારી બેનની ભોસ મા પેસી જોઉ. લોડો તો જાણે શુ સ્વર્ગ મળ્યુ ટેમ કાય ડિવજ઼ કડક નહોતો ઍટલો કડક કડક ફાટી જાય તેઓ થઈ ગયો હતો. અન થોડાક ધહક્કામા મારી બેન ફરી વખત ઢીલી પાડી ગઈ પણ મે છોડવાનુ ચાલુ જે રાખ્યુ અન્દ 5-7 મિનિટ ની છોડાઈ પછી ફરી મારો લોડો જ઼ારી પડ્યો. પણ આ વખતે બેનની ભોસમા. આ વખતે લોડાયે કેટલા થુમકા મર્યા ક કેટલી પિચકારી મારી ટી ગણવાની ક પચ્છી યૅડ રાખવાની પોજ઼િશન મા હૂ નહોતો. આમ ઍવી રીતે મે પેહલી વાર છોડ્યુ હતુ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *